Nekseløs historie

Kort oversigt over Nekseløs historie

Men allerede Ertebøllerne havde bopladser på Nekselø, en af dem ved Ørnekul (Grøn rute).

I middelalderen var Nekselø delt mellem Roskilde og Århus stifter. Skellet ses stadig som stendiget langs “hovedvejen”. Underligt nok var det Århus stift der ejede den østlige del af øen.

Frem til ca. 1800 var det stamhuset Krogerup, der ejede Nekselø. Overfor kirken kan ses en sten sat til minde om øens tidligere ejer Jens Rostgaard.

Historisk oversigt ca. 4000 fvt.

Ertebølle­boplads ved Ørnekul.

1157

Valdemar I benytter Nekselø som nødhavn under sin flugt til Jylland

1529

Nekselø overgives til Roskilde­bispen af Frederik I.

1658-60 Svenske­krigene

Nekselø invaderes af svenskerne og bliver ilde medtagen. Da soldaterne trækker sig tilbage lykkes det øens beboere at slå tre af dem ihjel.

1660

Hans Rostgaard modtager af Frederik III Nekselø (og godset Krogerup på Sjælland) som påskønnelse for sin indsats i svenskekrigene.

1684

Jens Rostgaard overtager Nekselø efter sin farbror Hans Rostgaard.

1718

Jens Rostgaards enke Else Iversdatter testamenterer Nekselø til Hans Rostgaards søn Frederik Rostgaard “paa det at bemeldte Jordegods igien kunde vorde samlet med den Insul Seyerøe”.

1741

Else Iversdatter dør og Frederik Rostgaard overtager Nekselø.

1800

Stamhuset Krogerup ophæves, hvilket gør det lovligt at sælge Nekselø.

1805

Øens bønder køber Nekselø af Krogerup Gods for 6.500 rigsdaler.

1807-14

Nekselø hærges af svenske og engelske kapere. Der nedrammes palisader i revet mellem Nekselø og Havnsø. To engelske orlogsfartøjer, der forsøger at landsætte tropper på Nekselø, drives på flugt ved hjælp af kanoner i Havnsø.

ca. 1850

Nekselø skole opføres ved Marianelund.

1892

Den 21. juli udbryder der brand i Nekselø by. Strandbjerggård, der dengang lå klods op af Marianelund, brænder helt ned, og kun stuehuset af Marianelund overlever branden.

For at hindre katastrofens gentagelse, bliver gårdene bygget op langt fra hinanden.

Strandbjerggård bliver flyttet op til det nuværende røde hovedhus, der fungerede som enkebolig eller aftægtshus fra Øgården.

Den gård, der lå ind på kirkens grund, kan vi nu finde langt mod nord under navnet Nordgården.

1908

Den første telefon kommer til Nekselø.

1911

Der oprettes et mejeri på Nekselø.

1931

Den 25. oktober indvies Nekselø kirke.

1938

Den nuværende havn bliver bygget.

1941

Mejeriet bliver nedlagt.

1951

Nekselø bliver fredet.

1955

Der kommer et nyt telefonkabel til Nekselø.

1961

Skolen bliver udvidet, og der bliver indlagt elektrisk lys.

1970

Der kommer elkabel fra Sjælland, og Marianelund bliver indrettet til spejdercenter.

1971

Der bliver holdt årlige vejmøder

1973

Nekselø skole lukkes.

1974

Sammenslutningen af danske småøer dannes

1977

Færgebo opføres som skipper-medhjælper-bolig

1981

Fredningen skærpes

1999

Den nye brandstation bygges

2000

Nekselø får sin egen hjemmeside.

2008

Nekselø får ny brandbil

2010

Staten bevilliger penge til bygning af ny færge

2011

Nekselø kirkes 80 års jubilæum

Færger

April 1945 Edith: En ombygget fiskekutter fra Struer.

1967 Ellen Margrethe: Bygget i Fåborg i 1923 til den private rute Middelfart-Strib. Blev ved lillebæltsbroens åbning i 1935 turistbåd i Kolding. Senere lystfiskerfartøj i Middelfart.

1988 Bibs.

1989 Nekselø: Tidligere Hjarnøsund bygget på Sakskøbing Motorfrabrik & Skibsværft i 1970 til Hjarnø færgefart

Det blev på beboerforeningens generalforsamling den 1. juli 2000 besluttet at oprette et lokalhistorisk arkiv på Nekselø. Hvis du har billeder eller gamle beskrivelser eller andet, der kunne være af interesse, er du meget velkommen til at henvende dig til:

Jane Ørberg
Klintegården
Nekselø 12
4591 Føllenslev

Nekselø beboerforenings hjemmeside. Ideer og materiale kan gives til slotshansen@gmail.com